clairdelune092

158 tekstów – auto­rem jest clair­de­lune092.

-Cze­go boisz się naj­bar­dziej ?-zapytał
-Boję się być szczęśli­wa...tak po prostu. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 29 stycznia 2016, 18:33

* * *

War­to cie­szyć się każdą chwilą życia, bo nie wiado­mo ile nam jeszcze zos­tało. Szko­da tra­cić cza­su na kłótnie, na udo­wad­nianie in­nym, że jes­teśmy od nich lep­si czy po pros­tu zaz­drościć. Chy­ba dano [...] — czytaj całość

felieton • 16 sierpnia 2015, 17:24

Miłości się nie ana­lizu­je, miłość się czuje. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 lipca 2015, 18:24

Życie mi­mo swe­go piękna i słodyczy, zaz­wyczaj przyj­mu­je pos­tać gorzkiej cze­kola­dy- dla niektórych jest pyszna, a dla niektórych nie po­win­no się jej za­liczać do słodyczy a do leków na biegunkę. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 marca 2015, 20:05

Każde­go dnia, każde­go wie­czo­ra, przychodzi wstrętna, ohyd­na zmo­ra. Człowieka ruj­nu­je od szpi­ku kości, przez ro­zum do duszy, tra­fia i zap­rasza swych mrocznych gości. Wwier­ca się bez­li­tośnie, bez­sze­les­tnie, wy­wołując ból og­romny, zos­ta­wiając pustkę [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 25 marca 2015, 21:54

Wiado­me jest, że życie jest dość skom­pli­kowa­ne i każde­go dnia rzu­ca kłody pod no­gi. Wielu ludziom spra­wia ra­dość gdy pot­kniemy się o ta­kie kłody, ale jeżeli jes­teśmy dob­ry­mi uczniami szkoły życia to nau­czy­my się te kłody przes­ka­kiwać i skok za­kończyć pi­ruetem by in­nym szczęki opadły. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 września 2014, 00:58

Naj­pierw naucz się nap­ra­wiać swo­je błędy, a po­tem możesz ewen­tual­nie ko­muś pomóc nap­ra­wić je­go. By­cie prze­wod­ni­kiem ma większy sens niż by­cie dyk­ta­torem czy­jegoś życia. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 29 sierpnia 2014, 01:31

Kiedyś przyj­dzie ta­ki dzień, że wy­ruszę bez słowa w podróż da­leką. Gdzie nie do­sięgną mnie już słowa, które zno­wu mo­je ser­ce na mi­lion ka­wałków roz­sy­pać chcą. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 sierpnia 2014, 23:17

W do­bie glo­bali­zac­ji człowiek zaczy­na być pro­duk­tem człowieko­podob­nym pro­duko­wanym taśmowo. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 marca 2014, 22:04

Większość ludzi myśli, że są wol­ni, a tak nap­rawdę ich wol­ność za­leży od sta­tusu i "li­ke'ów" na facebook'u. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 lutego 2014, 01:24

clairdelune092

Zeszyty
  • Myśli i słowa. – Myśli i słowa cen­niej­sze niż wszys­tkie bo­gac­twa te­go świata.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

clairdelune092

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

29 stycznia 2016, 18:33clairdelune092 do­dał no­wy tek­st -Czego boisz się naj­bar­dziej [...]

16 sierpnia 2015, 17:24clairdelune092 do­dał no­wy tek­st Warto cie­szyć się każdą [...]

30 lipca 2015, 16:49clairdelune092 sko­men­to­wał tek­st Miłości się nie ana­lizu­je, [...]

29 lipca 2015, 19:15Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Miłości się nie ana­lizu­je, [...]

28 lipca 2015, 23:57niskober sko­men­to­wał tek­st Miłości się nie ana­lizu­je, [...]

28 lipca 2015, 18:24clairdelune092 do­dał no­wy tek­st Miłości się nie ana­lizu­je, [...]

26 marca 2015, 20:05clairdelune092 do­dał no­wy tek­st Życie mi­mo swe­go piękna [...]

25 marca 2015, 21:54clairdelune092 do­dał no­wy tek­st Każdego dnia, każde­go wie­czo­ra, [...]

5 września 2014, 01:34Rademenez sko­men­to­wał tek­st Wiadome jest, że życie [...]